سنت هدایت گر

سنت هدایت گر
" همانا عمل به سنت محمد سبب حفظ کیان اسلام و رشد آن می شود. و ترک سنت سبب از هم پاشیدن اسلام می گردد. سنت مانند ستون فقرات آدمی است, که ساختمان اسلام بر آن استوار ایستاده است. و اگر تو آن ستون را برداری, این ساختمان از هم می پاشد گویی که آن از کاغذ ساخته شده است"


Tags: