سنت بی مانند و بزرگوار

سنت بی مانند و بزرگوار
" سنت بی مانند محمد تا به امروز پابرجا مانده است . آن نشانه بزرگترین اخلاص دینی است که در روان ملیونها انسان پیرو سنت در روی کره زمین برانگیخته شده است.


Tags: