سده های میانه

سده های میانه

"اگر موسی بن نصیر می توانست اروپا را فتح کند اروپا قاره ای مسلمان می شد و یگانگی دینی برای ملت های متمدن حاصل می شد و اروپا از بدبختی سده های میانه رهایی می یافت، همانگونه که اسپانیا به فضل عرب از آن محفوظ ماند"


Tags: