سامری سازنده گوساله

سامری سازنده گوساله

" امکان ندارد که هارون پیغمبر خدا سازنده گوساله و دعوت دهنده به سوی شرک باشد؛ تمام پیغمبران و رسولان دعوتگران به سوی توحید و یکتاپرستی خداوند بوده اند و هرکس چیزی غیر از این بگوید حقیقت را تحریف کرده است و از این نمونه است آن چه در اینجا آمده است:" هارون به آنان گفت: گوشواره هایی را که در گوش های زنان و دختران و پسرانتان است را بیرون کرده و آنان را برای من بیاورید و او طلاها را از آنان گرفته و با قالبی آن را به گوساله ای بدل کرد . و گفتند ای اسرائیل این خدای توست که تو را از سرزمین مصر بیرون کرد" ( الخروج 32/2/4)


Tags: