ساده باش

ساده باش
"محمد حتی در اوج عظمتش سادگی خود را حفظ کرد، ناپسند می دانست وقت ورود به اتاق برایش برخیزند و در بزرگداشت او مبالغه شود".


Tags: