ساخت خدا!!

ساخت خدا!!
"در زمان انحطاط ژرف در سرزمین هایی که پیش از این از جمله مناطق امپراطوری کهن دقیانوس به شمار می رفتند, ناگهان در دل صحرای عربی دشمنی تازه سر برآورد که آن امپراتوری لرزان را در پی خود کشاند. همانگونه که از سخت ترین دشمنان سرزمین های تازه غربی بود و عظمت این دشمن روز به روز در نظر بزرگتر شد, گویی توجه همیشگی خداوند ارتش مخلص او را در جهاد و پیروزی آشکار به پیش می برد تا اینکه بعد از فتح سوریه مصر را نیز گشودند و بعد از مدتی, کار امپراطوری ساسانی را تمام کرده و بازماندگان کنستنتاین نیز به چنین سرانجامی تهدید شدند"


Tags: