ساختن و آبادانی کردن

ساختن و آبادانی کردن
"اسلام نبوغ و هوشمندی و برتری فردی را می پذیرد، اسلام دین سازندگی و آبادانی است و نه دین تخریب و ویرانی، برای نمونه اگر فردی زمینی دارد و ثروتمند نیز هست و زمین را رها شده گذاشته است و آن را کشت و زرع نمی کند آن زمین به شکل طبیعی به زمین عمومی بدل می شود و شرع بر این اصرار دارد که زمین او به نخستین فردی منتقل می شود که آن را بکارد"


Tags: