زیبایی و نظم

زیبایی و نظم

" در زیبایی و نظم یک معجزه است و این امکان ندارد که نتیجه علت هایی اتفاقی باشد، بلکه آن ساخته عاقلی است که قصد خیر داشته و همه چیز را عمدا و با حکمت مرتب کرده است"


Tags: