زن فرانسوی

زن فرانسوی

د" در سال 586 در یکی از ایالات فرانسه گردهمایی صورت گرفت تا در باره زن بحث کنند که آیا او انسان است یا نه؟ و در انتهای گردهمایی تصویب شد که زن انسان است اما برای خدمت به مرد آفریده شده است. و در ماه شباط سال 1938 قانونی صادر شد که قوانین منع زن از برخی اقدامات مالی را ملغی می کرد، و برای نخستین بار در تاریخ فرانسه به زن اجاز می داد که در بانک به نام خود حساب جاری افتتاح کند".


Tags: