زن در نزد آنان..

زن در نزد آنان..

"در آئین های پیشین هند: وبا، مرگ، جهنم، سم، مارهای افعی . آتش بهتر از زن بودند، و حق او در زندگی با مرگ همسرش تمام می شد همسرس که صاحب و مالک و آقای او بود، وقتی می دید که جسد مرد می سوزد خود را در آن آتش می انداخت و گرنه نفرین ابدی گریبانگیر او می شد".


Tags: