زندگی پاک

زندگی پاک
" اگر ما نسبت با اسلام منصف باشیم باید بپذیریم که در تعالیم آن نیروی بسیار قوی و فعال بسوی خیر است و زندگی برابر با این توان و نیرو می تواند زندگیی پاکیزه باشد که هیچ گونه غباری بر آن از جهت اخلاقی نباشد. این آموزه ها برای تمام مخلوقات خیر و خوبی را می خواهد و خواهان امانتداری و محبت و اخلاص در روابط فیمابین مردم است و خواهان از بین بردن غرایز تحریک کننده بر علیه یکدیگر است. همانگونه که دیگر خصائل پسندیده را تشویق می کند و نتیجه تمام این ها آن می شود که مسلمان صالح دارای زندگی می شود که با ریزترین قواعد اخلاقی هماهنگ می گردد."


Tags: