زندگی غیر قابل تحمل است!!
" پیش از این که دست به خود کشی بزند آخرین نوشته خود را نوشت و در آن گفت: زندگی غیر قابل تحمل است!! مرا ببخشید"

Related Posts


Subscribe