زمانه اضطراب و تشویش

زمانه اضطراب و تشویش
"ما در عصر تشویش و اضطراب زندگی می کنیم، بدون تردید دست آوردهای علمی و تکنولوژیکی ؛ رفاه بشر را افزایش داده اند اما در مقابل بر خوشبختی و سعادت و آسایش نیفزوده اند حتی برعکس باعث افزایش اضطراب و ناامیدی و بیماری های روانی در او شده اند؛ که معانی زیبایی را در زندگی او از بین برده است".


Tags: