رسالت پایانی

رسالت پایانی
" محمد آن فرستاده ای است که اسلام را آورد، و او آخرین حلقه از سلسله پیغمبرانی است که رسالت بزرگ را حمل نمودند"


Tags: