رحمتی برای جهانیان

رحمتی برای جهانیان
" همانا زندگی به مانند زندگی محمد و توانی به مانند توان تفکر او و اندیشه و جهاد و هجوم او بر خرافات امتش و جاهلیت ملت و مردمش و مقاومت شدید او در برابر آن چه از بت پرستان به او رسید و بالا رفتن نام او و خون سردی و آرامش او ارکان عقیده اسلامی را تثبیت و محکم نمود و تمام این ها دلیل بر آن است که او هیچ فریبی را در وجود خود مخفی نمی داشت و بر باطل زندگی نمی کرد: او یک فیلسوف و خطیب و رسول و قانونگذار و راهنمای انسانیت به سوی تفکر و اندیشیدن و موسس یک دین بود در کار او هیچ گونه افتراء و جعلی نبود او بیست دولت بوجود آورد و او فاتح یک دولت روحی در آسمان است ، کدامین انسان به عظمتی که او در جایگاه مقام انسانیت دارد رسیده است!!و و کدامین انسان به مانند او به درجه کمال دست یافته است"!!


Tags: