راه حل های هوشمندانه

راه حل های هوشمندانه
ققرآن راه حل های بسیار هوشمندانه ای برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی این عصر پیش پا می گذارد به همین سبب نمی توان در حکمت قرآن تردید کرد زیرا محمد در رساندن آن چه از طرف خداوند امر شده بود موفق شد. و بر ما لازم است – به نظر من – موضعگیری ما هر چه باشد باید پیام قرآن را جوششی خلاق در وضعیت مکی بشماریم".


Tags: