راهها بسیار متعدد و فراوانند و خداوند یکتاست

راهها بسیار متعدد و فراوانند و خداوند یکتاست
"اگر نمی دانی تو به کجا می روی پس هر راهی تو را به آنجا می برد"


Tags: