دین و اخلاق

دین و اخلاق

"در قرآن آیه ای را نمی یابی مگر اینکه به محبت شدید به خداوند متعال اشاره کرده, و در آن تشویق بسیار زیادی به رعایت قواعد خاص در رفتار و اخلاق و حفظ فضائل وجود دارد. و در اسلام بسیار زیاد به تبادل احساسات و نیکی مقاصد و گذشت در برابر بدی ها فرا خوانده می شود. و خودپسندی و خشم و غضب نکوهیده شده و در آن اشاره است که گاهی گناه فقط به سبب اندیشه و نظر صورت می گیرد. و در اسلام به وفای به عهد حتی با کافران توصیه شده, و به فروتنی و نرم خویی دعوت شده است. مجموعه این سخنان کامل و پر از حکمت کافی است تا ما را به صفاء و پاکی قواعد اخلاقی در قرآن راهنمائی کند. همانا قرآن همه امور را به خوبی روشن نموده است"


Tags: