دین سرچشمه زندگی است

دین سرچشمه زندگی است
" دین یکی از نیازمندی های ضروری سرشت بشری است، و ما را کافی است بدانیم که نیاز شخص به دین او را به حالتی از یاس و ناامیدی روحی می کشاند که را وامی دارد تا نیازهای دینی را در غیر جای خود درخواست کند"


Tags: