دین دنیا و آخرت
"مرد دانشمند به طبیعتش یه سوی اسلام گرایش می یابد؛ زیرا تنها دینی است که به طور مساوی به امور دین و دنیا می نگرد"

Related Posts


Subscribe