دین داری

دین داری
" روان پزشکان به یقین به این باور رسیده اند که ایمان و چنگ زدن به دین ضامن چیره شدن بر تشویش ؛ افسردگی ؛ اضطراب روانی و سبب نجات از این بیماری ها هستند".


Tags: