دین انسانیت
"من در اسلام ذات خود را یافتم، آن ذاتی که در طول زندگی آن را از دست داده بودم و در آن هنگام من برای نخستین بار احساس کردم که انسان هستم اسلام دینی است که انسان را به طبیعتش بازمی گرداند چرا که آن با فطرت انسان هماهنگ است"

Related Posts


Subscribe