دینی برای همه آدمیان

دینی برای همه آدمیان

" دو آیه ( همانا دین به نزد خداوند اسلام است) [ سوره آل عمران 19]، (و ما تو را نفرستادیم مگر برای تمامی انسانها مژده دهنده و ترساننده باشی)[ سوره سباء آیه 28] این دو آیه تاثیر فراوانی بر من بر جای گذاشت زیرا در آن دو دلیلی بر سرشت جهانی بودن اسلام است. امری که خاص اسلام است. علاوه از نظام و قوانین دیگری که دارد و توضیحات کامل آن در باره سیدنا عیسی علیه السلام آیا قوی تر و صادقانه تر از این آموزه ها یافت می شود؟ آموزه هایی که ما را به احترام به تمام آن چه دیگر پیغمبران آورده اند سفارش می کند؟ بدون تردید دین اسلام دین حق و درست و به همراه دلیل است".


Tags: