دیندار و بیماری

دیندار و بیماری
" من روزهایی را به یاد می آورم که سخن مردم چیزی جز تقابل دین و دانش نبود، اما این جدل و مناقشه پایان یافت و دیگر بازنخواهد گشت، زیرا تازه ترین پژوهش های روان شناسی به اصول و مبادی دین مژده می دهد. اما چرا؟ زیرا روان پزشکان به یقین به این باور رسیده اند که ایمان قوی و چنگ زدن به دین و نماز و دعا ضامن چیره شدن بر افسردگی و تشویش و ترس های روانی هستند. و نیمی از بیماری هایی که ما از آن ها در رنج هستیم را معالجه می کنند.تا جایی که دکتر ا. ا. بریل گفته است: انسان دیندار واقعی هرگز دچار بیماری روانی و اضطراب نمی شود".


Tags: