دل را در چنگ خود می گیرد

دل را در چنگ خود می گیرد
" بعد از اینکه ادیان مختلف را در جهان مورد بررسی قرار دادم, به این نتیجه رسیدم که اسلام تنها دینی است که در معتقدین به خود و غیر معتقدین خود به یک اندازه تاثیر می گذارد. بزرگترین فضیلت اسلام آن است که دل ها را به صورت ناگهانی در چنگ می گیرد. گویی که اسلام آنها را با توانی جادو گونه به سوی خود می کشاند. و انسان هایی که ذهن های باز دارند به سوی آن جذب می شوند"


Tags: