دلیل (راهنمای) خوشبختی

دلیل (راهنمای) خوشبختی
" من پیش از این معنی سعادت را نمی دانستم از وقتی خواندن قران را آغاز کردم با تعجب از خود می پرسم : چرا مردم در مسیری بدور از هدایت در این دنیا حرکت می کنند در حالی که راهنما پیش روی آنهاست و روشنایی در پیش آنهاست"؟


Tags: