دلیل گویا

دلیل گویا
"ممکن است هر آن چه را که ما به آن علاقه داریم از بین برود، و آزادی استفاده از عقل و دانش و صنعت را از دست بدهیم. اما محال است که دین محو شود و از بین برود؛ بلکه این دلیل گویا برای بطلان مذاهب مادی ای خواهد ماند که می خواهند انسان را در تنگنا هاو کوره راه های پست زندگی زمینی محدود کنند


Tags: