دلیل گویا
"ممکن است هر آن چه را که ما به آن علاقه داریم از بین برود، و آزادی استفاده از عقل و دانش و صنعت را از دست بدهیم. اما محال است که دین محو شود و از بین برود؛ بلکه این دلیل گویا برای بطلان مذاهب مادی ای خواهد ماند که می خواهند انسان را در تنگنا هاو کوره راه های پست زندگی زمینی محدود کنند

Related Posts


Subscribe