دلایل خود را بیاورید

دلایل خود را بیاورید
" حکیم کسی است که ایمانش را بر اساس دلایل و براهین استوار کرده باشد".


Tags: