دلایل خود را بیاورید
" حکیم کسی است که ایمانش را بر اساس دلایل و براهین استوار کرده باشد".

Related Posts


Subscribe