دلایلی دندان شکن
سخت است که انسان تصور کند حیات؛ آغازی داشته و سپس ادامه یافته است بدون اینکه یک نیرویی خالق و مسلط باشد، و من بر این باورم که فلاسفه در تحقیقات فلسفی خود دیدگان خود را در برابر دلایل دندان شکن این هستی بسته اند"

Related Posts


Subscribe