دلایلی دندان شکن

دلایلی دندان شکن

سخت است که انسان تصور کند حیات؛ آغازی داشته و سپس ادامه یافته است بدون اینکه یک نیرویی خالق و مسلط باشد، و من بر این باورم که فلاسفه در تحقیقات فلسفی خود دیدگان خود را در برابر دلایل دندان شکن این هستی بسته اند"


Tags: