در میان هیچ یک از آنان تفاوتی قائل نمی شویم

در میان هیچ یک از آنان تفاوتی قائل نمی شویم

"قران کریم تنها کتابی است که تمام کتاب های آسمانی دیگر را می پذیرد . در حالی که بقیه یکدیگر را رد می کنند"


Tags: