در میان هیچ یک از آنان تفاوتی قائل نمی شویم
"قران کریم تنها کتابی است که تمام کتاب های آسمانی دیگر را می پذیرد . در حالی که بقیه یکدیگر را رد می کنند"

Related Posts


Subscribe