در دین جایی برای خواهشات نیست

در دین جایی برای خواهشات نیست

از جمله اسباب بسیار مهم پذیرش اسلام که محمد در ابتدای ورود در مدینه دریافت کرد، آن بود که او برای قشر روشن فکر مدینه که نسبت به هرج و مرج پیش آمده در مدینه ناراحت بودند راه حل ارایه داد. و این به سبب نظام محکم اسلام بود و رام کردن امیال سرکش مردم در برابر قوانین منظم که سلطه و قدرتی آن ها را وضع کرده بود که بر امیال فردی چیره بودند"


Tags: