درس های از آخرین حج

درس های از آخرین حج
"محمد یک سال پیش ار وفاتش از مدینه به قصد گذاردن حج به مکه رفت. و در آن جا برای مردمش سخنانی عظیم القاء کرد که نخستین فقره در آن عبارت بود از اینکه تمام خونریزی ها و غارت ها در میان مسلمانان پایان پذیرفته و خونخواهی ها به اتمام رسیده است. و در فقره آخری یک مومن سیاه پوست را شایسته خلیفه بودن قرار می دهد. بدون تردید او در جهان سنت های بزرگی برای برخورد عادلانه و بزرگوارانه تاسیس نمود"


Tags: