درد و بیماری خرافه

درد و بیماری خرافه
" دانش داروی سموم خرافه پرستی است"


Tags: