خوشبختی نزدیک ترین چیزی است که می تواند پیش ما باشد
"همانا ما در پی خوشبختی هستیم در حالی که آن بسیار نزدیک ماست همانسان که گاهی به دنبال عینک خود می گردیم در حالی که بر روی چشمانمان است"

Related Posts


Subscribe