خوشبختی را هدف قرار بده

خوشبختی را هدف قرار بده
اگر خواستی خوشبخت شوی خوشبختی را به یک هدف متصل کن نه به یک شخص و یا یک چیز


Tags: