خوشبختی در برابر

خوشبختی در برابر
"گاهی کاری را انجام می دهی اما باعث خوشبختی تو نمی شود اما خوشبختی بدون انجام کاری حاصل نمی شود"


Tags: