خوشبختی حقیقی

خوشبختی حقیقی

" هم اکنون من در دنیای واقعی زندگی می کنم و مانند آن شخصیت فریبکار که در جهان معاصر داریم نیستم؛ شخصیتی مادیگرا و مصرف کننده صرف و در پی جنس مخالف و مواد مخدر، با این گمان که این چیزها هستند که ما را خوشبخت می کنند، اما من الان جهانی را پر از خوشبختی و مملو از عشق و دوستی و امید و صلح دیدم"


Tags: