خودکشی جهان

خودکشی جهان
"غرب امروزه بیش از هر وقت دیگر به اسلام نیاز مند است، تا زندگی در آن معنی پیدا کند و تاریخ دارای هدف شود تا روش غرب در جدایی دانش و ایمان تغیر کند. اسلام میان دانش و ایمان فاصله ای نمی گذارد و حتی برعکس آن در میان آنها ارتباط برقرار می کند و آنها را یک واحد متکامل و غیر قابل تجزیه می شمارد. همانگونه که اسلام می تواند امید را به جامعه غربی بیاورد، جامعه ای که شدیدا تحت تاثیر فرد گرایی قرار گرفته است و آن را به سمت خودکشی سوق می دهد ".


Tags: