خداوند را هیچ شریک وهماوردی نیست

خداوند را هیچ شریک وهماوردی نیست
"نیست معبود راستینی جز خدای یکتا او را هیچ شریکی نیست او حق است. و هر چیز غیر از او باطل. او مارا آفریده و او ما را روزی می دهد. و اسلام عبارت است از اینکه, در برابر دستور خداوند تسلیم شویم. و به او گردن نهیم و با او آرام گیریم. و بر او توکل کنیم. و تمامی نیروها و قدرت ها برابر با حکمت اومی باشند. و به تقسیم بندی او خشنود باشیم هر چه در دنیا و در آخرت روی دهد و هر چه که به ما می رسد از طرف خداوند است, حتی اگر مرگ باشد. آن را با روی گشاده و روانی خشنود و راضی دریافت می کنیم. و می دانیم که او خیر و خوبی است. و هیچ خیری جز او نیست. اندیشه بسیار سخیفی است که انسان مغز و فکر خود را میزان و ترازوی تمام هستی و اطراف خود بکند بلکه او باید بر این باور باشد که هستی قانون عادلانه ای دارد اگر چه از درک و فهم او بیرون باشد و خیر اساس هستی است. و صلاح و شایستگی روح وجود است. او باید این موضوع را بداند و بر این باور باشد و در آرامش و تقوی آن را در پی بگیرد"


Tags: