حق یکی است

حق یکی است

" اینکه به این آفرینش بنگری و به خدا ایمان نیاوری از محالات است.. همانا آن ایمان مرا بسیار قوی گرداند، دوست دارم کلماتی را بیابم که این منظره را توصیف کنند".


Tags: