حق روشن و شفاف
" رساله من در دکتری در باره تربیت و برپای امت بود و من کشف کردم که ارکان اسلام پایه های بسیار بزرگ و اصول ارزشمندی را برای بازگرداندن ساخت اجتماعی، اقتصادی و روانی امت ارایه داده است".

Related Posts


Subscribe