جهان توخالی و تهی

جهان توخالی و تهی
"مسلمانان می توانند تمدن خود را با همان سرعتی که در بار نخست منتشر کردند بگسترانند؛ به شرطی که به اخلاق پیشین خود بازگردند؛ زیرا این جهان توخالی نمی تواند در برابر روح تمدن آنان مقاومت کند"


Tags: