جز فرد منکر او را انکار نمی کند

جز فرد منکر او را انکار نمی کند
"محمد به معنی واقعی کلمه یک پیغمبر است و هرگز ما نمی توانیم انکار کنیم که محمد راهنما و رهبر به سوی راه رهایی و نجات است"


Tags: