جایگاه قرآن و فضیلت آن

جایگاه قرآن و فضیلت آن

"قرآن چهارده قرن در حافظه مسلمانان پابرجا مانده و سبب بهره وری ذهن و خیال آنها گشته است. و اخلاق آنان را شکل داده و استعداد میلیون ها نفر از آنها را تقویت و تحریک می کند. قرآن آسان ترین عقاید و بی ابهام ترین و دورترین آنها از شکلیات و مراسم را در وجود انسان ایجاد می کند. و بیش از تمام باورها از دوگانه پرستی و غیبگویی به دور است. اسلام بزرگترین نقش را در بالا بردن جایگاه اخلاقی و فرهنگی مسلمانان دارد. و اسلام بود که در میان آنان اصول نظام اجتماعی و وحدت اجتماعی را در آنان بوجود آورد و آنان را بر پیروی از قواعد سلامتی تشویق نمود و عقل آنان را ار بسیاری از خرافات و توهمات و از ستم و سخت دلی آزاد کرد. و وضعیت بردگان را اصلاح و نیکو کرده و در دل افراد پست و تحقیر شده کرامت و عزت را بوجود آورد"


Tags: