جایگاه زن

جایگاه زن
"اسلام جایگاه و مقام زن را درسرزمین عرب بالا برده و رسم زنده به گور کردن دختران را از میان برداشت. و در میان مرد و زن در امور قضایی و مالی برابری را حاکم کرد و انجام هر گونه عمل حلال را حق او قرار داد. و به او حق داد که مال و درآمد خود را حفظ کرده و ارث ببرد. و در مال خود به هر شکل که خواست تصرف کند. و عادت انتقال زن از پدر به پسر به مانند یک کالا را که در میان عرب ها رواج داشت, از بین برده و بهره زن را در میراث نصف بهره مرد قرار داد و از شوهر دادن آنان بدون رضایتشان بازداشت"


Tags: