جامعه ای تمیز و خوشبخت
"جامعه اسلامی که به احکام و آداب اسلامی پایبند است, جامعه ای تمیز و خوشبخت بوده, و تمام انواع جرایم در آن از بین رفته اند"

Related Posts


Subscribe