تکبر و مسخ تاریخ

تکبر و مسخ تاریخ

" در قرون وسطی مسیحیان به این اقناع رسیدند که تقسیم بندی نژادی را که در سفر تکوین آمده است در کتابهایشان بیاورند و البته به آن یک توزیع طبقاتی را نیز افزودند، آنها بر این باور بودند که رجال دین و قدیسان به نسل سام می رسند . و جنگجویان به نسل یافث و فقیر و فقراء به نسل حام از فرزندان نوح علیه السلام می رسند و وضع به جایی رسید که در سال 1964 سناتور امریکایی روبرت برد از ویرجینایی غربی خواست از آن برای تبعیض نژادی در ایالت متحده استفاده کند"


Tags: