تو کجای خلقت هستی

تو کجای خلقت هستی

"این عکس مجموعه ای بسیار بزرگ از کهکشان ها است، یکی از آنها یانقطه کوچکی ازآن کهکشان راه شیری که منظومه شمسی در آن قرار دارد، در کهکشان ما بیش از ده میلیارد خورشید وجود دارد و خورشید یک میلیون و چهارصد هزار بار بزرگتر از زمین است. فرض کنیم که خانه تو پانصد متر مربع است زمین از خانه تو 1020144000000 بار بزرگتر است و خانه تو چند بار از تو بزرگتر است"؟


Tags: