توحید راستین

توحید راستین
"محمد آن رسول عربی با صدایی که نشانه ارتباط عمیق به خدایش بود دعوت را آغاز کرد بت پرستان و پیروان مسیحیت و یهودیت تحریف شده را به خالص ترین عقیده توحید فراخواند؛ و به این رضایت داد تا با برخی از گرایش های عقب مانده بشری که به شرک به پروردگار باور داشتند، وارد کارزار آشکار شود"


Tags: