تناقضات بودیسم
"بودائیان منکر خدایند و حداقل برخی از آنان ادعا می کنند که بودا فرزند خداست و منکر روح هستند و به تناسخ ارواح باور دارند".

Related Posts


Subscribe